Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden VANUIT JE HART

Versie geldig vanaf: 25 februari 2011

_____________________________________________________________________________
Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

 • VANUIT JE HART: de eenmanszaak, VANUIT JE HART coaching, training u0026amp; advies, statutair gevestigd te Baarn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 50543849.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan VANUIT JE HART een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.
 • Diensten: alle activiteiten die VANUIT JE HART uitvoert in opdracht van de Opdrachtgever. Hieronder valt zeker te verstaan doch niet uitsluitend: coaching, training en advies, zowel op locatie als via communicatie op afstand. Alsmede eventuele andere diensten die VANUIT JE HART levert aan de Opdrachtgever.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van VANUIT JE HART en tevens alle overeenkomsten die VANUIT JE HART aangaat met haar Opdrachtgever.
 • Wanneer tussen de Opdrachtgever en VANUIT JE HART nadere bedingen worden overeengekomen, die afwijken van de in deze voorwaarden neergelegde bedingen, zullen bij strijdigheid de nader overeengekomen bedingen prevaleren boven hetgeen bepaald in deze voorwaarden.
 • De door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met VANUIT JE HART.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 • In deze algemene voorwaarden kan het woord schriftelijk ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.
 • Indien VANUIT JE HART deze voorwaarden soepel toepast ten opzichte van Opdrachtgever, kunnen daar door de Opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden.

 Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 • Door VANUIT JE HART gedane aanbiedingen en/of offertes zijn dertig dagen geldig voor aanvaarding, daarna zijn zij van louter informatieve waarde.
 • Prijzen in de door VANUIT JE HART gedane aanbiedingen of verstuurde offertes aan de Opdrachtgever zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reiskosten, tenzij anders aangegeven.

 Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

 • Overeenkomsten komen tot stand nadat Opdrachtgever een door VANUIT JE HART uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en de Opdrachtgever een door VANUIT JE HART uitgevaardigde opdrachtbevestiging ondertekend heeft.
 • Mocht VANUIT JE HART om welke reden dan ook geen opdrachtbevestiging uitvaardigen zal een verzonden factuur als bevestiging gelden voor een tot stand gekomen overeenkomst.
 • Indien Opdrachtgever tegen de hoogte van de factuur wenst te protesteren, dient hij dit schriftelijk en binnen zeven (7) werkdagen te doen.

 Artikel 4 Rechten u0026amp; verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt VANUIT JE HART in de mogelijkheid de diensten aan te bieden en uit te voeren.
 2. Opdrachtgever dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt is VANUIT JE HART gerechtigd de diensten voor de Opdrachtgever op te schorten of te beëindigen, zonder dat VANUIT JE HART daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van correcte informatie die noodzakelijk is voor een deugdelijke tenuitvoerlegging van de door VANUIT JE HART te leveren diensten. Opdrachtgever vrijwaart VANUIT JE HART voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 4. Opdrachtgever dient in overleg te treden met VANUIT JE HART over de locatie en datum waarop VANUIT JE HART aanvangt met de tenuitvoerlegging van diensten.
 5. Indien VANUIT JE HART door toedoen van de Opdrachtgever niet kan overgaan tot het leveren van diensten is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die VANUIT JE HART als gevolg daarvan zou mogen leiden.
 6. Opdrachtgever is verplicht om alle diensten en leveringen af te nemen zoals overeengekomen is in de offerte.
 7. Indien komt vast te staan dat er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar gedrag van Opdrachtgever, is VANUIT JE HART gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Indien komt vast te staan dat daarvan geen sprake (meer) is, zal VANUIT JE HART haar dienstverlening zo snel mogelijk hervatten.
 8. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, de werkwijze en omvang van de overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. De overeengekomen gewijzigde overeenkomst en/of uitvoering wordt als meer en/of minder werk verrekend.

Artikel 5 Annulering

 • Indien de Opdrachtgever een opdracht annuleert of wijzigt is beginsel hetgeen bepaald in dit artikel van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen de Opdrachtgever en VANUIT JE HART.
 • In dit artikel wordt onder aanvangsdatum verstaan de eerste dag (hetzij intake, hetzij training) van een traject, zoals omschreven in artikel 4.4.
 • In dit artikel wordt onder opdrachtwaarde verstaan het totaalbedrag voor het trainingstraject zoals genoemd in de opdrachtbevestiging.
 • Annulering van een reeds tot stand gekomen overeenkomst kan uitsluitende schriftelijk worden gedaan. Bij annulering van een overeenkomst:
 • Tot 30 dagen voor aanvangsdatum dient de Opdrachtgever 0% van de opdrachtwaarde te vergoeden;
 • tussen 30 en 15 dagen voor aanvangsdatum dient de Opdrachtgever 50% van de opdrachtwaarde te vergoeden en
 • binnen 15 dagen voor aanvangsdatum dient de Opdrachtgever 100% van de opdrachtwaarde te vergoeden.
 • Indien VANUIT JE HART coachwerkzaamheden verricht jegens een particulier die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is, in uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 5.4, de volgende annuleringsregeling van toepassing: 100% van het factuurbedrag zal door VANUIT JE HART in rekening worden gebracht indien annulering plaatsvind binnen 24 uur van de geplande coachafspraak.
 • Wijziging of verschuiving van data van de zijde van de Opdrachtgever wordt, tenzij anders overeengekomen, als annulering aangemerkt.
 • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door VANUIT JE HART, zal VANUIT JE HART in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de Opdrachtgever toerekenbaar zijn, in welk geval eventuele kosten van overdracht voor rekening komen van de Opdrachtgever.
 • De Opdrachtgever is gerechtigd om een opgegeven cursist te laten vervangen door een andere cursist, mits deze andere cursist, indien er voor het volgen van de cursus bepaalde toelatingsvereisten zijn gesteld, voldoet aan deze vereisten en VANUIT JE HART bovendien voor aanvang van de cursus op de hoogte is gesteld van het feit dat een opgegeven cursist zal worden vervangen door een andere cursist.

 Artikel 6 Rechten u0026amp; verplichtingen VANUIT JE HART

 • VANUIT JE HART zorgt voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door bekwame/deskundige personen.
 • VANUIT JE HART heeft het recht derden te betrekken of in te schakelen bij de uitvoering van diensten, mits Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld.
 • VANUIT JE HART is gerechtigd een gesloten cursusovereenkomst te annuleren, indien het aantal aanmeldingen voor het volgen van de cursus lager is dan het door VANUIT JE HART voor het geven van de cursus vereiste minimum aantal cursisten.
 • Ingeval van een annulering door VANUIT JE HART als omschreven in het voorgaande lid, is VANUIT JE HART op generlei wijze schadeplichtig jegens de Opdrachtgever.
 • VANUIT JE HART is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens die door de Opdrachtgever aan VANUIT JE HART zijn verstrekt.
 • VANUIT JE HART zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal zonder toestemming van VANUIT JE HART aan derden geen mededeling doen over de aanpak VANUIT JE HART, haar werkwijze en dergelijke.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten van VANUIT JE HART zoals rapporten of anderszins, door VANUIT JE HART ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan Opdrachtgever in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij VANUIT JE HART of haar licentiegevers.
 2. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren van de door VANUIT JE HART geleverde of ter beschikking gestelde zaken waarvan het intellectueel eigendom berust bij VANUIT JE HART, zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijk toestemming van VANUIT JE HART.
 3. Voor elke in strijd met artikel 7.2 verrichte handeling is de afnemer een gefixeerde en direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van VANUIT JE HART om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 8 Facturatie u0026amp; betaling

 • VANUIT JE HART factureert tijdens of na afloop van de overeenkomst de door VANUIT JE HART gemaakte uren aan de Opdrachtgever.
 • Door VANUIT JE HART verzonden facturen dienen door de Opdrachtgever binnen veertien   (14) dagen na factuurdatum te worden betaald aan VANUIT JE HART.
 • Indien VANUIT JE HART de Opdrachtgever tijdens een lopende overeenkomst factureert en door toedoen van de Opdrachtgever, VANUIT JE HART haar uit hoofde van de overeenkomst toekomende bedragen niet tijdig toekomt, is VANUIT JE HART gerechtigd de diensten aan Opdrachtgever te staken tot het moment waarop Opdrachtgever wel over kan gaat tot het vergoeden van de bedragen die VANUIT JE HART uit hoofde van de overeenkomst toekomt.
 • Het uit artikel 8.3 voortvloeiend recht om de dienstverlening aan Opdrachtgever te staken ontstaat pas nadat VANUIT JE HART de Opdrachtgever op de hoogte heeft gesteld van haar tekortkoming en de mogelijkheid heeft geboden om alsnog de betaling te doen geschieden. Indien Opdrachtgever vijf (5) werkdagen nadat zij op de hoogste is gesteld van haar tekortkoming niet aan haar betalingsverplichting heeft voldoen is onverlet hetgeen bepaald in artikel 8.3 van toepassing.
 • Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente, verhoogt met 4, verschuldigd aan VANUIT JE HART. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • Indien VANUIT JE HART kosten heeft moeten maken, welke kosten VANUIT JE HART in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient Opdrachtgever ook deze kosten aan VANUIT JE HART te betalen.
 • In geval VANUIT JE HART om welke reden ook een onjuist bedrag ontvangt van de rekening van Opdrachtgever heeft Opdrachtgever haar (wettelijk) recht om deze betaling te storneren. Dit ontslaat Opdrachtgever niet van haar in dit artikel gestelde betalingsverplichting.
 • De Opdrachtgever is niet bevoegd door hem aan VANUIT JE HART verschuldigde bedragen te verrekenen met gepretendeerde dan wel echte vorderingen van Opdrachtgever op VANUIT JE HART, zonder voorafgaande, schriftelijke machtiging van VANUIT JE HART dan wel de bevoegde rechter.
 • Indien het vermoeden bestaat dat de Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting kan voldoen, of in het geval zij in staat van liquidatie/ faillissement verkeert, er beslag wordt gelegd of surseance van betaling is aangevraagd  zijn de vorderingen van VANUIT JE HART jegens de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 Artikel 9 Aansprakelijkheid

 • Voor elke door VANUIT JE HART aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. VANUIT JE HART kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. VANUIT JE HART is uitsluitend aansprakelijk voor grove tekortkomingen in de uitvoering van de dienstverlening die het gevolg zijn van grove onzorgvuldigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van diensten.
 • Mocht onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 9.1 toch aansprakelijkheid aan de kant van VANUIT JE HART worden aangenomen is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.
 • Mocht in uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 9.2 geen uitkering krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst plaatsvinden dan is de aansprakelijkheid van VANUIT JE HART beperkt tot directe schade en tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • De aansprakelijkheid van VANUIT JE HART wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Opdrachtgever VANUIT JE HART onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en VANUIT JE HART ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.
 • Aansprakelijkheid van VANUIT JE HART voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.
 • De Opdrachtgever vrijwaart VANUIT JE HART tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit – dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.
 • Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die VANUIT JE HART mocht lijden ten gevolge van een aan de Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

 Artikel 10 Overmacht

 1. VANUIT JE HART is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van zestig (60) dagen blijft voortbestaan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
 2. VANUIT JE HART is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten van derden, waar VANUIT JE HART weinig of geen invloed op kan uitoefenen. VANUIT JE HART kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie VANUIT JE HART een overeenkomst is aangegaan.
 3. Naast het bepaalde in lid 10.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

Artikel 11 Voorbehoud van eigendom

 • Alle door VANUIT JE HART geleverde en uitgeleende zaken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, rapporten, modellen, computerprogramma’s, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, oefeningen enz., blijven (intellectueel) eigendom van VANUIT JE HART, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever, cliënt of deelnemer en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van VANUIT JE HART worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
 • Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht VANUIT JE HART zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 • Opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan VANUIT JE HART binnen 14 dagen nadat deze zaken ter beschikking zijn gesteld aan Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 • Indien de overeenkomst is gestopt, dienen alle in bruikleen gestelde zaken binnen 14 dagen geretourneerd te zijn. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn zullen alle hieruit voortvloeiende kosten op Opdrachtgever verhaald worden.
 • In geval van beschadigingen toegebracht aan door VANUIT JE HART geleverde en uitgeleende zaken door Opdrachtgever zal VANUIT JE HART deze verhalen op Opdrachtgever.

 Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij VANUIT JE HART partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De Opdrachtgever en VANUIT JE HART zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste aanleg de rechter te Amersfoort bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen de Opdrachtgever en VANUIT JE HART.
Scroll naar boven